Трансфер и автоматично осчетоводяване на данни от външни програми

Desktop персонално приложение за автоматично осчетоводяване на специфични операции (покупки, продажби с или без изписване, банкови извлечения, туристически услуги, протоколи за самолетен билет и други) по данни от външни специализирани програмни продукти за управление на търговията със стоки и услуги, производство, склад, фактури, банков софтуер и други. Едновременно с осчетоводяването се завежда и отчетността по ДДС. Позволява оптимизация на работата на счетоводителите, без дублиране на действията. Автоматизира напълно най-трудоемката част от компютърното счетоводство – въвеждане на първичната информация в счетоводните статии. Освен намаляване обема на работата и избягване на дублирани действия, с тази автоматична функция се ограничават значително възможностите за грешки

Продукт: ПАСОСС-Ваучер

Категория: desktop

Група: персонално

Персонално решение

Програмата се настройва индивидуално, за всеки потребител. Нейната ефективност е пряко свързана с неговата счетоводна методология, конкретния му сметкоплан, спецификата на различните процеси и желания краен резултат.

Отчетност по ДДС

Едновременно с осчетоводяването на първичните счетоводни документи, автоматично се завежда и отчетността по ДДС – Дневник на покупките, Дневник на продажбите, Справка – декларация за ДДС, VIES-декларация (VAT Information Exchange System). 

Автоматизирайте бизнес процеса

Ползването на специализирани приложения осигурява на потребителя свобода и удобство при управление на дейността. Прехвърлянето на данни и генерирането на автоматични счетоводни статии за ПАСОСС-Счетоводство улеснява счетоводната отчетност.

ПАСОСС съвместимост

Приложението е напълно съвместимо с всички уеббазирани приложение от пакет ПАСОСС и осигурява коректно осчетоводяване на операциите с веригата електронни документи, генерирани автоматично и онлайн.