Архивиране на фактури - електронни и на хартия
Електронните фактури се архивират от файл, хартиените се сканират
Електронни фактури, контрол на плащанията
Контрол на получените плащания и остатъка по фактура
Обща справка по приходни и разходни фактури
От всички архивирани фактури се генерират гъвкави и удобни справки
Подробна справка за разходни фактури, по групи разходи
Справката може да покаже полезен детайлен разрез на състоянието

Единен дигитален архив на всички приходни и разходни фактури

Вие вече работите с електронни фактури?

Поздравления!

Но наистина ли спасихте дърво? Или само „прецакахте“ куриера?

Как процедирате с издадените електронни фактури, по които сте доставчик? Изпращате ги на клиентите по електронната поща, а след това ги разпечатвате на хартия за счетоводителя си и той ги класира в папки, защото така е свикнал? А какво се случва с приетите по мейл електронни фактури, по които сте получател? Пак същото – разпечатвате ги на хартия за счетоводителя и той ги класира в други папки. Навярно разполагате с достатъчно офисно пространство за съхранение на папки с документи, по-голямата част от които едва ли сте поглеждали повторно. И някой от служителите ви специално дебне срока на давност, за да унищожи овреме старите фактури и да освободи място за новите папки. Формално нямате повод за притеснение, повечето колеги постъпват по този начин.

Време е за нещо ново!

Време е наистина за електронни фактури – единен електронен архив на всички фактури, с бърз достъп за преглед, удобни справки и автоматично осчетоводяванеПАСОСС – Архивиране!

Продукт:

ПАСОСС-Архивбокс

Категория: уеб приложение

Група: универсално

Приходни е-фактури

Приходните електронни фактури, генерирани от ПАСОСС-еФактуриране, се прехвърлят автоматично в архивБОКС, без да е нужна никаква допълнителна идентификация, въвеждане или корекция на данни.

Разходни електронни фактури

Разходни електронни фактури, генерирани във формат pdf и получени по e-mail, се записват в архива изключително лесно, при висока степен (≈100%) на автоматина разпознаваемост на атрибутите.

Разходни фактури на хартия

Традиционните разходни фактури на хартиен носител се въвеждат в архивБОКС чрез сканиране, със или без автоматично разпознаване (OCR) на атрибутите.

Автоматично осчетоводяване

Записаните в архивБОКС приходни и разходни фактури могат да бъдат осчетоводени автоматино през Генератор на счетоводни статии , по правила, дефинирани изцяло по желание на потребителя.